MArjaaNi

Blog

Bizarre tijden

Het zijn bizarre tijden.

Dat wat er gebeurt in de wereld is zo groots en gecompliceerd, dat waarschijnlijk niemand er meer vat op heeft. Ik in elk geval niet.

Is het “maar” een gewoon griepvirus of een verraderlijke inbreuk op onze gezondheid(szorg)? Wat is de reden dat bijna de hele wereld stilstaat? Angst voor ziekte, angst voor de dood? Waarom nu wel, en niet bij eerdere virusuitbraken zoals ebola of sars?

Veel vragen, maar er bestaan geen eenduidige antwoorden. Eén vraag levert meerdere verschillende antwoorden op, omdat een ieder probeert een voor zichzelf acceptabele verklaring te vinden.

Elk individueel ziekte- of sterfte-geval is een persoonlijk drama, maar de maatregelen zelf leveren ook weer veel persoonlijke drama’s op. Eenzaamheid onder ouderen , psychische, sociale en economische problemen, moeilijkheden in het onderwijs. Te veel om op te noemen.

Toch probeer ik juist ook te kijken naar de andere kant: minder lucht- en zeevervuiling;  de solidariteit, saamhorigheid en creativiteit; de rust, stilte en tijd voor jezelf.

Kunnen/willen we nog wel terug naar het “oude”? Op Facebook kwam ik het volgende citaat tegen:

“We will not go back to normal. Normal never was. Our pre-corona existence was not normal other than we normalized greed, inequity, exhaustion, depletion, extraction, disconnection, confusion, rage, hoarding, hate and lack.

We should not long to return, my friends. We are being given the opportunity to stitch a new garment. One that fits all of humanity and nature.”

Vrij vertaald:

We zullen niet teruggaan naar normaal. Normaal was het nooit. Ons bestaan ​​vóór de corona was niet normaal, behalve dat we hebzucht, ongelijkheid, uitputting, onthechting, verwarring, woede, hamsteren, haat en gebrek genormaliseerd hadden.

We moeten niet verlangen om terug te keren naar het oude, mijn vrienden. We krijgen de kans om een ​​nieuwe richting aan de toekomst te geven. Een die past bij de hele mensheid en de natuur.

Ik zou het niet beter of mooier kunnen zeggen. En misschien worden we niet meteen anders, maar meer mensen zullen vinden dat het anders moet. Er kunnen structurele veranderingen worden ingezet. Wat dat betreft kunnen we deze (en andere) crises omarmen. Op deze manier wil ik graag naar de huidige toestand kijken. En voor zover mogelijk mijn steentje bijdragen.

Ook mijn eigen bescheiden wereld staat natuurlijk op zijn  kop. Als er geen toeristen komen, zal het een grote uitdaging voor mij worden om op Samos te kunnen overleven. Maar juist in deze crisistijd heb ik mensen iets te bieden, opdat we samen kunnen werken aan een betere toekomst.

De eerste stappen zijn bewustwording en vertrouwen op je innerlijke kracht. Voor mij staat dit gelijk aan het doen van yoga, qi gong en mindfulness. Graag wil ik dit met anderen delen.

Daarom bied ik mijn lessen en cursussen nu ook online via Zoom aan, zodat ik meer mensen kan “ infecteren” met het positiviteitsvirus. Dit is mijn aanbod:

-Hatha Yoga: Elke dinsdag om 17.00 Nederlandse tijd.

Aanmelden via contact@marjaani.nl. Op donatiebasis.

-Cursus Qi Gong van 6 wekelijkse lessen. Door middel van langzame, ontspannen en bewuste bewegingen wordt hetvermogen tot interne harmonie en balans vergroot. Je lichaam wordt zacht en grondig geoefend, je emoties worden gekalmeerd en je geest (mind) wordt terug gebracht in een vreedzame staat van heelheid.

Op aanvraag via contact@marjaani.nl .

-Cursus Mindfulness van 6 weken.             Mindfulness is een methode die je leert op een accepterende manier om te gaan met alles wat zich aandient in het leven van alledag. Om dit te kunnen doen, zul je moeten oefenen. Het gaat om het oefenen in waarnemen, aandacht geven, niet-oordelen, accepteren. Dit doe je door allerhande zittende en bewegende meditatie-oefeningen uit te voeren: zitmeditaties, loopmeditaties, ademfocus, yoga, qi gong en de bodyscan.

Op aanvraag via contact@marjaani.nl .

Een voorproefje van een les Hatha Yoga vind je in onderstaande video. De Egyptische zonnegroet kan helpen om je hoofd rustig te maken, je ademhaling te verdiepen en om je energieker te voelen.

Namasté

English version:

These are bizarre times.

What is happening in the world is so great and complicated that probably no one can control it anymore. I certainly don’t.

Is it “just” an ordinary flu virus or a treacherous violation of our health (care)? What is the reason that almost the whole world is standing still? Fear of illness, fear of death? Why now, and not with previous virus outbreaks such as Ebola or Sars?

Many questions, but there are no clear answers. One question provides several different answers, because everyone tries to find an explanation that is acceptable to himself.

Each individual illness or death case is a personal drama, but the measures themselves also result in many personal dramas. Loneliness among the elderly; mental, social and economic problems; difficulties in education. Too many to mention.

Yet I try to look at the other side too: less air and sea pollution; solidarity, togetherness and creativity; the peace, quiet and time for yourself.

Do we really want to go back to the “old world”? On Facebook I came across the following quote:

“We will not go back to normal. Normal never was. Our pre-corona existence was not normal other than we normalized greed, inequity, exhaustion, depletion, extraction, disconnection, confusion, rage, hoarding, hate and lack.

We should not long to return, my friends. We are being given the opportunity to stitch a new garment. One that fits all of humanity and nature.”

I could not say it better. And maybe we will not change immediately, but more people will think that things have to go in a different way. Structural changes can be initiated. In that regard, we can embrace these (and other) crises. In this way I would like to look at the current situation. And contribute as much as possible.

My own modest world is also turned upside down. If there are no tourists, it will be a big challenge for me to survive on Samos. But it is precisely during this time of crisis that I have something to offer to people, so that we can work together for a better future.

The first steps are awareness and trust in your inner strength. For me this is equivalent to doing yoga, qi gong and mindfulness. I would like to share this with others.

That is why I now also offer my lessons and courses online via Zoom, so that I can “infect” more people with the positivity virus. This is my offer:

-Hatha Yoga  English spoken, on request via contact@marjaani.nl. Based on donation.

-Course Qi Gong of 6 weekly lessons. Through slow, relaxed and conscious movements you increase the capacity for internal harmony and balance. Your body becomes soft and thoroughly practiced, your emotions are calmed and your mind is brought into a peaceful state of wholeness.

On request via contact@marjaani.nl.

-Course Mindfulness of 6 weeks. Mindfulness is a method that teaches you to deal in an accepting waywith everything that presents itself in everyday life.To do this, you will have to practice. It is about practicing perception, paying attention, not judging, accepting. You do this by performing all kinds of seated and moving meditation exercises: sitting meditations, walking meditations, breath focus, yoga, qi gong and the body scan.

On request via contact@marjaani.nl.

You can find a preview of a Hatha Yoga class in the video. The Egyptian sun salutation can help calm your mind, deepen your breathing and feeling more energized.

Namasté

1 comment

 1. Mooie woorden Marjan.!Eens!
  In deze stilte en rust bewuster worden , dichter bij onszelf .
  Mooie initiatieven van je
  , blijf in vertrouwen ,dan kunnen de wonderen plaats vinden.
  Liefs
  Caroline

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

MArjaaNi